Park naturalny Pólko

Projekt zagospodarowania terenu zakładał stworzenie nowego terenu zieleni o funkcjach spacerowych, rekreacyjnych i edukacyjnych, naturalnego i przyjaznego dla użytkowników. Ze względu na specyficzny charakter miejsca, jakim jest zbiorowisko nadrzecznego łęgu, zdecydowano, aby teren w przewarzającej mierze pozostawić jako obszar naturalny – siedlisko zwierząt i roślin. Północną i centralną część terenu opracowania pozostawiono bez ingerencji. Projekt zakładał zagospodarowanie jedynie południowej, wyniesionej części działki. Przez tę część terenu opracowania poprowadzono ścieżkę edukacyjną a w miejscu, z którego rozciąga się widok na cały łęg, usytuowano niewielki placyk. Na placu ulokowano ławki i stojak rowerowy wykonane z pni grubych drzew oraz rzeźbę wykonaną w pniu drzewa pozyskanym z terenu opracowania, przedstawiająca orła bielika – ptaka chronionego, występującego na obszarze rozciągającej się obok Strefy Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Lokalizacja - Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres - koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy, realizcja

Realizacja - 2021 r.

Zakres projektu obejmował:  

  • budowę nowych alejek o nawierzchni mineralnej z obrzeżem drewnianym – łącznie ok. 240 m2,
  • budowę nawierzchni pieszej drewnianej poprowadzonej przez okresowo zalewany teren łęgu – łącznie ok. 150 m2,
  • projekt i wykonanie unikalnych, dekoracyjnych elementów z wikliny,
  • wykonanie elementów małej architektury z drewna: ławek, stojaka na rowery, barierki, tablic edukacyjnych,
  • wykonanie nowych nasadzeń z gatunków naturalnych.